Logo

47-400 Racibórz , ul. Browarna 9/15
tel. 691 378 495

 
Logo

Firma EL-PLUS Biuro Rewizyjno - Konsultingowe w Raciborzu, prowadzona jest przez biegłego rewidenta o długoletnim doświadczeniu.


Na stale współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin, w tym z kancelarią prawną w zakresie prawa gospodarczego. Dzięki temu jesteśmy w stanie podejść kompleksowo do spełnienia stawianych nam wymagań i oczekiwań. Doświadczenie zawodowe wsparte jest umiejętnością nowatorskiego podejścia do problematyki prawa podatkowego i bilansowego. Ponadto w pracy wykorzystujemy nowoczesne narzędzia pracy, co pozwala skutecznie zaoszczędzić cenny czas naszych klientów.

Tajemnica zawodowa

Biegły rewident jest zobligowany do dochowania tajemnicy zawodowej o informacjach i dokumentach, które związane są z wykonywaniem jego zawodu. Taki obowiązek nie jest jednak ograniczony w czasie.

W pewnych przypadkach biegły rewident może być zwolniony z dochowania tajemnicy zawodowej; ma to miejsce w sytuacji, gdy istnieje przewidziany prawem obowiązek ujawnienia informacji bądź przekazywania dokumentów w przypadkach, które zostały określone w ustawie lub innych odrębnych przepisach.

Przestrzeganie tajemnicy zawodowej obowiązuje także inne osoby, którym zostały udostępnione informacje objęte tajemnicą.

Zawód zaufania publicznego to każdy zawód regulowany stanowiący profesję o wysokim znaczeniu społecznym, wymagającą odpowiednich kwalifikacji nie tylko zawodowych i zdrowotnych, lecz także charakterologicznych, tj. moralnych i etycznych, nad którego należytym wykonywaniem pieczę w imieniu państwa powierzono w drodze ustawy samorządowi zawodowemu.

Biegły rewident

Biegły rewident (inaczej audytor) – zawód zaufania publicznego wykonywany przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej nadane w trybie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Tytuł „biegły rewident” podlega ochronie prawnej.

Biegły rewident wykonuje czynności rewizji finansowej, tj.:

  • prowadzi badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych; celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki;
  • świadczy inne usługi poświadczające, np.:
  • badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego,
  • badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej,
  • badanie planu przekształcenia spółki,
  • audyty projektów i programów unijnych w zakresie, w jakim są one zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłego rewidenta,
  • badanie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych z subwencji wydatkach.